Интерактивна карта Клъстер ВЕИ

Добре Дошли! Това е интерактивна карта на реализирани енергийни обекти чрез възобновяеми енергийни източници. Интерактивна карта е част от портала www.res-cluster.org и е  създадена в рамките на Проект "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ". Проект номер - К-02-17/09.01.2013. Бенефициент - СНЦ "Клъстер ВЕИ".Период на изпълнение: 09.01.2013 - 09.01.2015.Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“.

 

Основната визия на Клъстер ВЕИ:

е да бъде ключов фактор за пълноценното използване на възобновяемите енергийни ресурси на регионално и национално ниво и постигане на устойчиво социално икономическо развитие на регионите чрез ефективното взаимодействие и сътрудничество между предприятия в сферата на ВЕИ, образователни и неправителствени организации и институции, регионални и централни власти.

Клъстер ВЕИ осъществява своята дейност за насърчаване използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива.

 

За постигане на своите основни цели, осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.

Членове на Клъстера са основно производители на енергия от възобновяеми източници (предимно ВЕЦ, инсталации за производство на енергия от слънце и вятър (ФЕЦ и ВтЕЦ)), доставчици на машини и оборудване в енергийния сектор, строително-инвестиционни компании в сферата на ВЕИ, бизнес подпомагащи организации в областта на ВЕИ и др.

Сред основните цели на Клъстера са:

 • Реализиране на взаимодействие между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане на производственото и технологичното развитие на МСП в сферата на ВЕИ, разкриване на нови работни места и подпомагане на социалното икономическо развитие на регионите;
 • Подкрепяне на предприемаческата инициатива за създаване и прилагане на нови продукти и технологии в областта на ВЕИ;
 • Повишаване квалификацията и преквалификация на специалистите, служителите и мениджърите, работещи във фирмите – участници в Клъстера;
 • Сътрудничество на фирмите по въпроси на маркетинга, технологиите, информационното обслужване и рекламата, които са от общ интерес за всички членове на Клъстера;
 • Информационно подпомагане и съдействие на фирмите от клъстера за участие в съвместни програми и проекти съобразно изискванията на националните и европейски оперативни програми и фондове;
 • Организация на кооперирането и сътрудничеството между фирмите от Клъстера;
 • Реализиране на международно сътрудничество със сродни организации;
 • Обединяване усилията на фирмите-производителки на енергия от ВЕИ за сключване на сделки, с цел продажба на енергия по свободно договорени цени съгласно законодателство на Република България;
 • Да подпомага разработването на иновативни продукти, процеси и технологии в сектора ВЕИ;

 

Проект К-02-17/09.01.2013 "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ"

Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и да постигне устойчивост в развитието на фирмите от КВЕИ посредством насърчаване на взаимодействието между тях и прилагане на клъстерния подход, както и увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.

Основни дейности:

 • Създаване на маркетингови материали за популяризиране на КВЕИ;
 • Създаване на уеб портал и онлайн платформа за популяризиране на ВЕИ, онлайн борса и магазин за продукти и услуги в сферата на енергетиката;
 • Създаване и функциониране на ИСОИ база данни за обмен на информация и координиране на общи клъстерни дейности;
 • Разработване на обща стратегия и политика за развитие на КВЕИ;
 • Провеждане на обширна информационна кампания за популяризиране енергията от ВЕИ и зелените практики, и тяхната роля в местното развитие;
 • Участие на международни изложения, реализиране на бизнес контакти и обмяна на опит с представители на местни, регионални и национални власти, неправителствени и браншови организации, и водещи европейски клъстери.

Цели и очаквани резултати:

 • Популяризиране дейността на Клъстера и неговите членове, и насърчаване взаимодействието помежду им;
 • Повишаване на конкурентоспособността на фирмите от Клъстер ВЕИ;
 • Привличане на нови членове в Клъстера;
 • Засилване участието му в международни проекти и програми;
 • Реализиране на партньорства с регионални и местни власти и др.