ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

Електронен каталог на фирмите и организациите работещи в сферата на Възобновяемите енергийни източници.

Профил на Партнърс Инженеринг ООД

ЕИК:

Сфера на дейност: Проектиране и изграждане на енергийни обекти

Кратко представяне на фирмата / организацията:

 • проектиране;
 • внедряване и поддръжка на транспортни наземни, подемни, повдигателни и електрически съоръ-жения и инсталации;
 • провеждане и инженерингови дейности, експлоатация, ремонти и сервиз на технически подемни съ-оръжения, управление на производ-ствени процеси;
 • консултантска и контролна дей-ност;
 • търговия с техническо оборудване и системи;
 • развойна и инвестиционна дей-ност;
 • Научно-внедрителска;
 • Монтажни дейности, функци-онални изпитания и въвеждане в експлоатация на системи и съоръже-ния.

Представяне на фирмата / организацията:

В края на 2008 г. официално е пусната в експлоатация инсталация за биодизел в гр. Провадия , която е най-голямата на Балканския полу-остров. Ние проектирахме , изгра-дихме и направихме настройки на системата за управление на складо-вото стопанство, както и интеграция-та с автоматизираната система за управление на производството. Про-ектирахме и в момента изграждаме Система за Автоматичен Периодичен Газов Контрол (САПГК) в 5-ти и 6-ти ЕБ на АЕЦ. Фотоволтаичен проект Срем - с инсталирана мощност 19,1 MW. ФвЕЦ Долни Дъбник - 100 kW. Разработване на идеен проект за фотоволтаична електрическа цен-трала „Рупите“ с инсталирана мощ-ност 420,6 kW. Хидроенергия - ВЕЦ „Гарва-ница“; ВЕЦ „Първомайци“- прели-вен яз от две части, рибен проход, машинна сграда, водна турбина; ВЕЦ „Ивайловград“ - поправка на Първа хидро-група на водната турбина.

Информация за контакт:

 • Населено място: София
 • Адрес:

  София ж.к. Люлин 5 бл. 562 ет.3 ап.1

 • Телефон: +359 28220362
 • Факс: +359 28220362
 • Лице за контакт: Мира Гявурова
 • Е-маил: office@partners-engineering.com
 • Интернет страница: http://www.peltd.eu


submit to reddit Delicious Bookmark this on Delicious


 

Клъстер ВЕИ

На www.res-cluster.org ще намерите информация за всичко в сферата на ВЕИ

Още ...

Интерактивна карта на реализираните проекти

Интерактивна онлайн карта на реализираните инвестиционни проекти от членовете на КВЕИ и партньори на организацията.

Още ...

on-line каталог и магазин за продукти и услуги

Обширен онлайн каталог и магазин за продукти, цялостни решения и услуги в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Още ...