ИЗПРАТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ


ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

Електронен каталог на фирмите и организациите работещи в сферата на Възобновяемите енергийни източници.

За електрония каталог

Електрония каталог на фирми и организации работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници е създадена в рамиките на проект К-02-17/09.01.2013 "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ". Регистрацията е напълно безплатна.

Какво Ви дава регистрацията

Регистрацията в електрония каталог на фирми работещи във сферата на възобновяемите енергийни източници, Ви предоставя възможноста да създадете и редактирате профил на Вашата организация в елкетрония каталог. Регистррайки Вашата организация в каталога, ще бъдете по-лесно откриваеми в интернет пространството, ще имате възможноста да представите Вашата организация по желан от Вас начин. Регистрацията е безплатна.

За Клъстер ВЕИ

Клъстер ВЕИ осъществява своята дейност за насърчаване използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива.

За постигане на своите основни цели, осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.

Членове на Клъстера са основно производители на енергия от възобновяеми източници (предимно ВЕЦ, инсталации за производство на енергия от слънце и вятър (ФЕЦ и ВтЕЦ)), доставчици на машини и оборудване в енергийния сектор, строително-инвестиционни компании в сферата на ВЕИ, бизнес подпомагащи организации в областта на ВЕИ и др.

Проект К-02-17/09.01.2013 "Повишаване конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на Клъстер ВЕИ"

Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и да постигне устойчивост в развитието на фирмите от КВЕИ посредством насърчаване на взаимодействието между тях и прилагане на клъстерния подход, както и увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.

Основни дейности:

  • Създаване на маркетингови материали за популяризиране на КВЕИ;
  • Създаване на уеб портал и онлайн платформа за популяризиране на ВЕИ, онлайн борса и магазин за продукти и услуги в сферата на енергетиката;
  • Създаване и функциониране на ИСОИ база данни за обмен на информация и координиране на общи клъстерни дейности;
  • Разработване на обща стратегия и политика за развитие на КВЕИ;
  • Провеждане на обширна информационна кампания за популяризиране енергията от ВЕИ и зелените практики, и тяхната роля в местното развитие;
  • Участие на международни изложения, реализиране на бизнес контакти и обмяна на опит с представители на местни, регионални и национални власти, неправителствени и браншови организации, и водещи европейски клъстери.
 

Клъстер ВЕИ

На www.res-cluster.org ще намерите информация за всичко в сферата на ВЕИ

Още ...

Интерактивна карта на реализираните проекти

Интерактивна онлайн карта на реализираните инвестиционни проекти от членовете на КВЕИ и партньори на организацията.

Още ...

on-line каталог и магазин за продукти и услуги

Обширен онлайн каталог и магазин за продукти, цялостни решения и услуги в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Още ...